Pravidla hry a ochrana údajů

Pravidla pro používání aplikace, účasti na koncertech a ochrany osobních údajů.

Pravidla používání

Pokud v těchto pravidlech mluvíme o „domácím koncertě“, máme tím na mysli soukromé hudební vystoupení hudebníků či jiných výkonných umělců (dále jen „hráč“) uskutečněné díky iniciativě spolku Vážný zájem z. s., IČ: 05530709, se sídlem Severovýchodní II 584/30, Záběhlice, 141 00 Praha 4 (dále jen „Vážný zájem“) v soukromých prostorách hostitele (dále jen „pořadatel“) za účasti předem pozvaného publika (dále jen „posluchač“).

Happening domácích koncertů stojí čistě na nadšení a vzájemné důvěře všech zúčastněných stran (Vážný zájem, pořadatelé, hráči a posluchači). Sám o sobě je nevýdělečný, a proto musí být financován výlučně z dobrovolných finančních příspěvků. Vážnému zájmu neplyne z uskutečněného koncertu žádná provize, ani jiná odměna.

V tomto světle Vás proto chceme poprosit o vyslovení souhlasu s několika málo pravidly, bez něhož nebude Vaše registrace v naší aplikace ani následná účast na domácím koncertě možná:

 1. Vážný zájem Vám bohužel nemůže garantovat, že se domácí koncert doopravdy uskuteční, resp. pro případ, že se uskuteční, nemůže vždy garantovat, že se uskuteční zrovna v tom termínu a ve složení, v jakém byste si jej Vy přáli. Příležitosti k uspořádání koncertu vždy závisí na aktuálních nabídkách a tato aplikace je jen takzvaným „místem ke střetávání nabídky s poptávkou“. Co Vám ale garantovat můžeme, je, že celý tým Vážného zájmu udělá vše proto, aby „ke střetu nabídky s poptávkou“ došlo v té nejlepší možné variantě a k nejvyšší možné spokojenosti všech zúčastněných stran.
 2. Žádná ze zúčastněných stran nemá v souvislosti s konáním domácího koncertu nárok na žádnou odměnu (ať už peníze, nebo třeba koláč), ani na náhradu vynaložených nákladů. Budou-li při příležitosti domácího koncertu shromážděny v kasičce či v klobouku nějaké dobrovolné finanční příspěvky, vždy tyto příspěvky náleží v plné výši hráči (hráčům), ledaže se hráč s hostitelem předem dohodne jinak. Na oplátku se hráči zavazují a svatosvatě slibují, že své výdělky v souladu s obecně závaznými právními předpisy řádně a včas zdaní.
 3. Dojde-li při pořádání domácího koncertu nebo v souvislosti s ním k nějaké nehodě (rozbitá váza, politý iPhone či – bojíme se to vyslovit – poškozený hudební nástroj), je každá ze zúčastněných stran odpovědná za každou újmu, kterou takto způsobí, a to dle obecných ustanovení občanského zákoníku o náhradě újmy.
 4. Vážný zájem všem předem děkuje za vstřícnost, velkorysost a respekt k těmto podmínkám. Bohužel, při porušení kterékoli z těchto podmínek (i to se může stát) má Vážný zájem právo kohokoli a kdykoli z účasti na domácích koncertech dle svého uvážení vyloučit a zamezit mu v užívání této aplikace, případně s účinky do budoucna.
 5. Aby mohla aplikace řádně fungovat, Vážný zájem potřebuje znát pár údajů o Vaší osobě. Odkud Vážný zájem Vaše osobní údaje bere, a jak s nimi potom zachází, se dozvíte níže.

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje, jak my, spolek Vážný zájem, z.s., IČ: 055 30 709, se sídlem Severovýchodní II 584/30, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které nám v souvislosti s pořádáním, vystupováním a účastí na domácích koncertech vážné hudby poskytujete.

Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“). Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů plníme naši informační povinnost správce osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení, a to vůči pořadatelům, hráčům a posluchačům domácích koncertů, našim fanouškům a podporovatelům a osobám, které navštíví naši webovou stránku https://domacikoncerty.cz (dále jen „Webová stránka“) či se registrují prostřednictvím naší aplikace Vážný zájem (dále jen „Aplikace“). Tyto zásady osobních údajů se vztahují rovněž na ty osobní údaje, které nám předáváte prostřednictvím naší Webové stránky či Aplikace.

Vaše osobní údaje získáváme zpravidla přímo od Vás, a to v důsledku Vaší registrace v naší Aplikaci či účasti na kulturních a společenských akcí, které pořádáme či na nich nějakým způsobem participujeme. Technická data však mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webové stránky. Vezměte však, prosím, na vědomí, že odepření poskytnutí Vašich osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné za účelem uspořádání, vystoupení či účasti na domácím koncertě vážné hudby nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění nám uložené zákonné povinnosti, může mít za následek znemožnění uspořádání, vystoupení či účasti na domácím koncertě vážné hudby.

Rozsah a důvody zpracování osobních údajů

Obvykle o Vás shromažďujeme a zpracováváme tyto údaje:

 • Vaše jméno, příjmení a rok narození,
 • Vaši fotografii – nebo fotografii Vašich papučí :),
 • Vaši adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
 • informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili,
 • a v neposlední řadě informaci o tom, zda a na jaký hudební nástroj hrajete a zda vlastníte klavír či pianino.

Hlavními důvody, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli umožnit pořádání domácích koncertů vážné hudby, vystupování a účast na nich, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich dalších akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme v souladu s platnými právními předpisy zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to zejména v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví apod.),
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterými jsou zejména:
 • náš zájem informovat Vás o našich aktivitách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace,
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci (tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek v případě, budete-li nás kontaktovat),
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit,
 • náš zájem na propagaci našich aktivit,
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv (tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení pravidel pořádání domácích koncertů, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit Váš souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Zúčastnil/a-li jste se již nějakého domácího koncertu vážné hudby, ať už v roli pořadatele, hráče či posluchače, anebo kterékoli jiné akce, kterou jsme pořádali či na její organizaci nějakým způsobem participovali, mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Proti zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku, a Vaše osobní údaje nebudou nadále pro daný účel zpracovávány. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme rovněž prostřednictvím e-mailu zasílat nabídky ohledně pořádání, vystupování či účasti na domácích koncertech vážné hudby či na dalších kulturních a společenských akcích, které pořádáme či na jejich organizaci nějakým způsobem participujeme, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Vaše identifikační a kontaktní údaje mohou být použity pro výše uvedené účely též tehdy, přihlásíte-li se samostatně k odběru našeho newsletteru. Z odběru zasílání sdělení prostřednictvím e-mailu se můžete kdykoli odhlásit.

Délka zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění daného účelu a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví apod.).

Technická data a údaje o návštěvě webové stránky

V případě Vaší návštěvy Webové stránky automaticky obdržíme sbírané informace o návštěvách Webové stránky a o zdrojích, připojení – zejména informace týkající se lokace, IP adresy, operačního systému, který využíváte, a o typu internetového prohlížeče. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookies, logů a dalších podobných technologií. Podrobnější informace o souborech cookies, které využíváme, naleznete zde.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou námi zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to našimi spolupracovníky či zaměstnanci a pracovníky či zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Naši spolupracovníci a zaměstnanci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou ve vztahu k osobním údajům vázáni mlčenlivostí. Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou osob, kterým Vaše osobní údaje musíme zpřístupnit v rámci zprostředkování pořádání domácích koncertů vážné hudby, vystupování a účasti na nich, anebo v případě, zajišťuje-li nám určitou službu externí dodavatel (může se jednat o případné externí IT správce, servisní techniky, dodavatel účetních služeb, atd.). Seznam těchto dodavatelů Vám bude zpřístupněn na vyžádání.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu k Vašim osobním údajům - můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené e-mailové adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracování pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají,
 • provedli výmaz Vašich osobních údajů - zejména tehdy, nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
 • omezili zpracování Vašich osobních údajů - zejména tehdy, popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití, anebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě oprávněného zájmu z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace. V případě takové námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudou existovat oprávněné důvody pro jejich další zpracování nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

V případě, že se domníváte, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem Vašich práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás prosím kontaktujte na info@vaznyzajem.cz.

Monitoring uživatelské interakce

Používáme službu Hotjar abychom lépe porozuměmli potřebám uživatelů a mohli zoptimalizovat tuto aplikaci. Hotjar je uživatelská technologie, která nám pomůže lépe porozumět uživatelskému chování (např.: kolik času tráví uživatelé na kterých podstránkách, na které odkazy nejčastěji klikají, co se uživatelům nelíbí, atd). Toto nám umožňuje vylepšovat aplikaci na základě uživatelské interakce. Hotjar používá 'cookies' a další technologie, aby sbíral data o uživatelském chování a jejich zařízeních. Ukládáme IP adresy v anonymizované formě, velikost obrazovky, typ zařízení, informace o prohlížeči, geolokaci (pouze země), preferovaný jazyk. Hotjar ukládá tyto informace v pseudo-anonymizovaném uživatelském profilu. Vážný Zájem ani Hotjar nikdy nepoužívá informace k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo k porovnávání s jinými daty. Pro podrobnější informace, prosím navštivte podmínky ochrany soukromí společnosti Hotjar.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 12.4.2019.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme, a proto můžeme čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na naší Webové stránce a v Aplikaci.